ZŠ Červená Voda
Navigace: Škola » Historie » historie5
Škola v obraze

byla postupně vybavována učebna výpočetní techniky. Dnes je v ní deset počítačů z nichž více jak polovina je připojena na Internet. Finance byly získány od státu, obce, sponzorů a v neposlední řadě sběrem odpadových surovin.

V letech 1992-94 byla přerušena práce SRPŠ. Byla opět zahájena jako SRPDŠ 27.1. 95.

Žáci školy se opět zúčastňovali celé řady soutěží. Konala se kola školní (olympiády fyzikální a z českého jazyka), obsazována byla rovněž kola okresní (biologická, matematická, dějepisná a počítačová olympiáda), několikráte žáci postoupili i do kola oblastního či regionálního (chemická olympiáda), kde se dokonce podařilo opět zvítězit (M. Hamalová 1992). V letech 1991-94 byli opět žáci čtenářského kroužku pozváni na Sjezd KMČ do Prahy. Dobré výsledky přinesla i soutěž v poznávání přírodnin. Sportovně orientovaní žáci se zúčastnili soutěží v kopané, košíkové a vybíjené.

Za zmínku stojí školní akademie žáků prvního stupně (1x za dva roky) a také rozloučení „deváťáků“ se školou nazývané „Poslední šance“ pořádané v sále kina i pro veřejnost.

V hospodářské oblasti byla významná výstavba valbové střechy nad jídelnou a tělocvičnou a nová podlaha tamtéž a přebudování stávající kotelny na zemní plyn. Úsilí o nástavbu přízemních částí budovy školy a její zateplení nepřineslo prozatím ovoce.

 

Ve školním roce 2002/2003  byla zahájena první etapa přístavby a rekonstrukce nové budovy školy v hodnotě 9 miliónů korun.  Od září do prosince 2002 proběhla přístavba pavilonu F, byly vybudovány tři nové učebny v patře a v přízemí se připravovaly prostory pro šatny.  Od března 2003 do konce srpna 2003 pokračovala druhá etapa přístavby a rekonstrukce a bylo vystavěno další patro nad stávajícími kabinety, na kterém se nacházelo dalších sedm nových učeben, kabinety pro učitele prvního stupně, toalety a sklady.  Zrealizováno bylo dílo za více jak 15 miliónů korun.

V červnu 2004 opustil budovu „staré školy“ poslední žák a první stupeň byl v září téhož roku přestěhován do dokončené nástavby nové školy. Problém s nevyhovujícím stavem prázdné a zchátralé budovy staré školy byl dořešen v únoru roku 2008, kdy byla zahájena demolice a škola byla společně s přilehlou budovou bývalé školní stravovny.

Třetí etapa rekonstrukce budovy proběhla v roce 2004/2005. Začátkem tohoto školního roku byly zprovozněny nové šatny se skříňkami pro žáky  5.–9. tříd, nový hlavní vchod,  školní  družina,  taneční  sál,  sprchy  pro  veřejnost u tělocvičny a zrekonstruované toalety na obou pavilonech druhého stupně.  

V důsledku nových nařízení a požadavků Evropské unie proběhla červenci a srpnu roku 2005 rekonstrukce a modernizace školní stravovny v celkovém nákladu 14 miliónů korun.

Dne 1. ledna 2003 v rámci reformy veřejné správy došlo ke spojení základní školy a tří mateřských škol v obci v jednu organizaci. Škola získala právní subjektivitu a její název se změnil na Základní škola a mateřská škola Červená Voda.

 

                                                                                                              1 2 3 4 5 6 7

 

Novinky
Základní škola a mateřská škola Červená Voda 341, PSČ 561 61, Ředitelna, hospodářka a sborovna: 465 626 220,
Školní jídelna: 465 626 380, E-mail: reditel@cvvoda.cz