ZŠ Červená Voda
Navigace: Škola » Historie » historie3
Škola v obraze

V tomto školním roce také došlo k pokusnému rozdělení sborovny na tři části a to na NŠ, vědy společenské a přírodní, které vydrželo až do roku 1970.

Ve školním roce 65-66 byla také zahájena vnitřní modernizace budovy, která trvala až do r. 1967. Zahrnovala mimo jiné také provedení rekonstrukce elektroinstalace a zavedení vody do všech tříd a místností v budově.

Zajímavostí byl vcelku spontánní vznik hudebního tělesa žáků osmých a devátých tříd (J. Hejl, R. Hošák, L. Bílý, P. Laczko a P. Konč), které uskutečnilo celou řadu vystoupení.

Koncem šedesátých let byla provedena oprava střechy, byly vybudovány přístřešek pro kola, nářaďovna na školní zahradě, betonový mostek přes potok atd.

Hluboké změny ve společnosti, které se v té době odehrávaly se samozřejmě promítly i do života školy. Těmi nejzásadnějšími zřejmě byly kromě celkového uvolnění politického klimatu oddělení pionýrské organizace od školy a vnější diferenciace v devátém ročníku.

Za připomenutí stojí, že byl také postupně zaveden jedenáctidenní (r. 1968) a potom pětidenní pracovní týden (r.1969).

Po celá šedesátá léta se vedení školy potýkalo s velice častou a hojnou migrací pracovních sil. Neustále také docházelo k snižování počtu žáků ( z více jak 380 na 330). Výrazný odliv dětí také znamenalo zrušení vojenské posádky a její převedení Rudé armádě (1969).

Na počátku sedmdesátých let bylo rozhodnuto o výstavbě nových bytů v obci, které by napomohly stabilizaci učitelů v místě a také o přístavbě šesti učeben včetně nové tělocvičny. Trvalo ale téměř celé desetiletí než uvedené záměry došly k realizaci. Dlužno ale říci, že původní záměr přístavby  učeben byl změněn a v obci byla nákladem 15 milionů Kčs vybudována nová školní budova.

V tomto období byl také vyvíjen na vedení školy tlak, aby byl snížen počet propadajících žáků. Byly proto organizovány různé doučovací skupiny, které měly a také leckdy napomohly zmenšení procenta neúspěšných žáků.

Od školního roku 1976 byla zahájena modernizace výuky (laickou veřejností tehdy nazývána „množiny“), která postupně zahrnovala všechny předměty na celé ZDŠ. Jednalo se mimo jiné i o uplatňování metod práce, které podněcovaly aktivitu a samostatnost žáků a používání audiovizuálních pomůcek ve vyučovacím procesu.

Kromě výchovně vzdělávací práce mohli žáci rozvíjet své dovednosti a vědomosti v celé řadě zájmových útvarů. Nejvíce na očích veřejnosti působily kroužky loutkářský, divadelní a recitační. Dále také fungovaly kroužky modelářský, střelecký, výtvarný, stolního tenisu, zdravotnický, šachový … . Děti si  také mohly poměřit síly v rámci systému soutěží, který byl v té době slušně propracován. Za zmínku stojí účast žákyně Jany Tiché v krajském kole soutěže O Puškinův památník ( šk. r.76/77). Docházelo také poměrně k častým setkáním žáků naší a sovětské školy z Bílé Vody, a to jak na poli sportovním tak i kulturním,.

První zmínka o plaveckém výcviku byla školním roce 1977-8. Zúčastnili se ho žáci druhých a čtvrtých tříd.

Pro žáky byly velmi atraktivní různé společensko prospěšné akce a to zejména ty, které byly konány v čase vyučování (úklidy obce) a nebo za úplatu (pomoc v zemědělství).

V roce 1978 ( 24. června) se konaly oslavy stého výročí založení školy.

Významným okamžikem pro školství v obci bylo otevřenínové budovy ZŠ,nová škola ke kterému došlo 27.11. 1980. Kromě osmi kmenových tříd a kabinetů přibyly také prostory pro budoucí odborné pracovny. Došlo ke zrušení zbývající málotřídky v Mlýnickém Dvoře a její žáci přešli do školy ve středu obce. Novou budovu obsadil druhý stupeň a v původní budově zůstal stupeň první.

V první polovině osmdesátých let také dobíhá modernizace výuky (v r. 1983 8.roč.). Tato předpokládala velkou iniciativu a aktivitu žáků, kterou se ale pouze z obtížemi dařilo probouzet, natož dlouhodobě udržet. Více práce měli učitelé, kteří byli vedeni k používání nových metod. Experiment, který předcházel zavedení této vzdělávací

                                                                                                            1 2  3  4  5 6 7

                 

Novinky
Základní škola a mateřská škola Červená Voda 341, PSČ 561 61, Ředitelna, hospodářka a sborovna: 465 626 220,
Školní jídelna: 465 626 380, E-mail: reditel@cvvoda.cz