ZŠ Červená Voda
Navigace: Škola » Historie » historie4
Škola v obraze

většinou v městských školách s nízkými počty často vybraných žáků, a tak přinášel relativně povzbudivé výsledky. Navíc pedagogové, jimž bylo svěřeno testování, byli většinou velice zkušení a navíc nezatíženi povinnostmi práce v lidosprávě, čemuž se běžný vesnický učitel mohl jenom velice těžko ubránit. Školní kroniky jsou toho dobrým důkazem. Závěrem lze ale říci, že modernizace po redukcích učiva své kladné výsledky přinesla, a to hlavně v  používání modernějších metod a forem výuky.

V této době byly také postupně dobudovány a do vybaveny odborné pracovny (Ch, F, Bi, Z, Vv,  Rj, cvičná kuchyňka a dílny. Dokončena byla také přestavba nářaďovny na školním pozemku a s ní spojeného skleníku o ploše 25 m2. Ve staré budově byla zřízena televizní místnost a nově vybaveny dílny.

Druhá polovina osmdesátých let byla ve znamení počínající elektronizace. Zatím pouze ve formě teoretických školení a z pohledu dnešního ( r.2001) tak trochu (víc) o ničem. Byl také zmiňován boj proti toxikomanii a návykovým látkám.

Žáci se kromě výuky také zúčastňovali různých soutěží. Za zmínku rozhodně stojí dvojnásobná účast žáků na celostátním setkání Klubů mladých čtenářů v Praze, kam byli pozváni za práce, které pod vedením p. učitelky Pejchalové vypracovali. Odměnou jim byli setkání se významnými osobnostmi spisovatelského a ilustrátorského světa (Pařízek, Zamarovský, Kožík, Nepil,…,Paleček, Čechová). Se slušnými úspěchy pokračovala účast v soutěžích ruského jazyka ( p. učitelka Polanská) a v branných a sportovních soutěžích  (p. učitelé Fojtíková a Polanský a Pionýrská organizace). Nově se přidaly úspěchy v chemické olympiádě, kdy v této dekádě žáci postoupili (často po i dvou) až do krajského kola, kde se umisťovali v první desítce. Vrcholem byl rok 1985, kdy Stanislav Hamala v krajském kole zvítězil. Žáky připravoval p. učitel Fojtík.

V závěru tohoto období se objevil v naší škole nový předmět a to hra na nástroj. Tím nástrojem byly flétny, které nejenže umožňovaly hudbymilovným žákům se v této oblasti vzdělat, ale také podle projektu Dr. Žilky pomáhaly astmatikům od jejich neduhů.

Konec tohoto desetiletí přinesl řadu zásadních celospolečenských změn, které se měly ve škole naplno projevit až v dalším období. Ve šk. roce 1989/90 byla ukončena výuka ruského jazyka a vzhledem k situaci ve společnosti nebyly klasifikovány  dějepis a občanská nauka v 7. a 8. ročníku. Došlo k opětovnému uzákonění devítileté školní docházky. V Králíkách bylo otevřeno víceleté gymnázium, což zapříčinilo odliv talentovaných žáků.

V tomto roce se také objevily ve škole první počítače (osmibitové Didaktiky), které získala Pionýrská organizace. Po necelých pěti letech fungování byla zbourána nářaďovna na školní zahradě a rozebrán skleníku.

Na rozdíl od minulých období lze říci, že se pedagogický sbor vyznačoval stabilitou, které napomohlo i dokončení bytů pro učitele na konci sedmdesátých let.

Na počátku devadesátých let byla zahájena výuka jazyka anglického a německého místo ruštiny. Od škol. roku 97/98 pak povinně již od čtvrtého ročníku. Z pestré palety vzdělávacích programů si učitelé zvolili osnovy Základní školy (r. 1992), které nejlépe odpovídaly jejich představám o pedagogické práci a poskytovaly dostatečnou volnost pro realizaci nápadů. Kromě povinných předmětů zde existovala také bohatá škála předmětů  povinně volitelných, které umožňovaly rozvoj žáků, jak v oblasti ducha, tak i v oborech manuálních dovedností. Bylo také rozhodnuto o vnější diferenciaci tříd druhého stupně (90-94). Odliv většiny talentovaných žáků z pátých ročníků na králické gymnázium v polovině dekády tuto etapu práce ukončil. Do roku 1995 mohli také žáci  vycházet z osmé třídy nebo pokračovat ještě v deváté třídě na naší škole.

Významný posun z hlediska používání výpočetní techniky se udál v roce 1992. Škola získala prozatím pro administrativu PC 386. Do té doby byly k dispozici pouze 8-bitové Didaktiky. Do konce desetiletí (od r.1996)

                                                                                               1 2 3 4 5 6 7

Novinky
Základní škola a mateřská škola Červená Voda 341, PSČ 561 61, Ředitelna, hospodářka a sborovna: 465 626 220,
Školní jídelna: 465 626 380, E-mail: reditel@cvvoda.cz