ZŠ Červená Voda
Navigace: Výchovný poradce » odvo2 world
Škola v obraze

VZOR ODVOLÁNÍ:

(název školy)

(adresa školy)

_____________________

k rukám ředitele školy

uchazeč:                      (jméno uchazeče)

                                   (rodné číslo, datum narození)

                                   (adresa)

                                   (dále jen „uchazeč“)

                                   (jméno zákonného zástupce)

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení

Vážená paní ředitelko/ Vážený pane řediteli

Dne (datum doručení) nám bylo doručeno rozhodnutí ze dne (datum rozhodnutí) o nepřijetí ke studiu na vaší škole.

Proti tomuto rozhodnutí podávám v zastoupení svého syna/dcery  (jméno uchazeče) odvolání, neboť jsem přesvědčen/a, že splnil/a veškeré podmínky pro přijetí na Vaši školu. Jeho/její zájem o studium na Vaší škole stále trvá. Domnívám se, že ne všichni přijatí uchazeči potvrdí svůj zájem o studium odevzdáním zápisového lístku a proto nepřijetí z kapacitních důvodů v našem případě nadále neexistuje.

Žádám, abyste v rámci autoremedury rozhodl o změně Vašeho rozhodnutí a přijal mé dítě (jméno uchazeče) ke studiu na Vaší škole.

V případě, že v rámci autoremedury nerozhodnete kladně, žádám, aby rozhodl odvolací orgán.

S pozdravem,

V (místo) dne (datum)

……………………..

(podpis uchazeče, resp. zákonného zástupce)

Novinky
Základní škola a mateřská škola Červená Voda 341, PSČ 561 61, Ředitelna, hospodářka a sborovna: 465 626 220,
Školní jídelna: 465 626 380, E-mail: reditel@cvvoda.cz